سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اندوه تو چون دلم به شادی نگذاشت

آخر ز وفاش باز نتوانی داشت

اندوه تو چون دلم به شادی انگاشت

وز بهر تو پیوند جهانی بگذاشت

جان درد تو یادگار دارد بی تو

اندوه تو در کنار دارد بی تو

تا جهان را نبود از حرکت آسایش

در جهان ساکن وز اندوه جهان می آسای

از خداوند مرا گر بخری فردا شب

برخوری از من و از وصل من اندوه مدار

چون کند پیش خداوند جهان از سر سوز

عرضه این قصهٔ رنج و غم و اندوه و فکر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165