سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

انتظار دیدن آن ماه را

سالها نغنوده ای باید چو من

در انتظار رویت ما و امیدواری

در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

حدیث گفتن و اندیشه از رقیبی نه

بهم رسیدن و تشویش انتظار نبود

شبم به وعدهٔ فردای خودنشانی و چون من

در انتظار نشینم، تو روزها بگریزی

عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری

دیر کشید، ای نگار، سوختنم ز انتظار

یا نظری بی ستیز، یا گذری بی رقیب

به روز مردنم ار با جنازه خواهی بود

در انتظار حنوط و کفن نمی باشم

اگر به آخر عمر این مراد خواهی یافت

روا بود که همه عمرش انتظار کشی

شب همه شب انتظار صبح رویی می رود

کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را

تعداد ابیات منتشر شده : 508575