سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جستن سر نشان جاه بود

و آن پایت دلیل راه بود

جستن چشم چپ نشان جفا

یا سخنهای دشمنان ز قفا

تا بگردد خورش گوارنده

مشو، ای خواجه، می گسارنده

تا ببینی نشان قدرت او

با تو گوید زبان قدرت او

قناعتست و مروت نشان آزادی

نخست خانهٔ دل وقف این دوگانه کند

همه عالم نشان صورت اوست

باز جویید، یا اولی الابصار

مرد کاری، عیال حشر مشو

کار خود هم تو کار خویش شمار

چند پرسی نشان من که کجاست؟

گم شدم، پی چه پویی از چپ و راست؟

علم داری مشو به راه ذلیل

علم بس راه را چراغ و دلیل

حکما گفته اند و داده نشان

من بگویم ز گفتهٔ ایشان:تعداد ابیات منتشر شده : 373712