سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مطرب، بنواز نوبتی خوش

کامروز زمانه نوبت ماست

وینکه خلق آفتاب خوانندش

راست خواهی به چشم من نه نکوست

روش قد نازنینت خوب

شیوهٔ چشم ناتوانت خوش

یارب، آن پرده کی براندازی؟

تا ببینیم جاودانت خوش

زمین را از شکوهش زیب و زینست

سرور خلق و سر الوالدینست

قلم در گفتهای دیگران کش

ترا داریم، وقت دیگران خوش

نو عروسان کهنه کاشانه

خوش خرامنده خانه در خانه

لشکر فضل را مبارز اوست

خلق حشوند، جمله بارز اوست

خلق هر منزلی کدام بود؟

منزل اصل را چه نام بود؟

تا شد این خاک پر گهر گنجی

خلق نامبرده بر یکی رنجی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917