سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روش قد نازنینت خوب

شیوهٔ چشم ناتوانت خوش

یارب، آن پرده کی براندازی؟

تا ببینیم جاودانت خوش

زمین را از شکوهش زیب و زینست

سرور خلق و سر الوالدینست

قلم در گفتهای دیگران کش

ترا داریم، وقت دیگران خوش

نو عروسان کهنه کاشانه

خوش خرامنده خانه در خانه

لشکر فضل را مبارز اوست

خلق حشوند، جمله بارز اوست

خلق هر منزلی کدام بود؟

منزل اصل را چه نام بود؟

تا شد این خاک پر گهر گنجی

خلق نامبرده بر یکی رنجی

خاتم خلقتی و خاتم خلق

در تو پوشیده آز جامهٔ دلق

خوش زمینیست، در عمارت کوش

حاصل رنج خود بپاش و بپوشتعداد ابیات منتشر شده : 414990