سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این تفاوت ز بهر خام بود

پخته را یک نفس تمام بود

این سماعی، که عرف و عاداتست

پیش ما مانع سعاداتست

پیش جمعی که این سماع رواست

مینماید که بر سبیل دواست

ز سماع آنکه این خبر دارند

هر یکی مشربی دگر دارند

پردلانی که این حقایق را

باز دیدند و این دقایق را

روز بد را علامت این باشد

پیش نیکان قیامت این باشد

لیک بایستش این خبر کردن

که چنین شاید این سفر کردن

مایه انتباه تست این ها

همه تعلیم راه تست این ها

از ملک کی برآید این قدرت؟

آدمی که تواند این کردار؟

گرنه خونریزیست این فریاد چیست؟

ورنه بیدادست این آه از کجاست؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165