سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مکن اندر روش قدمهاسست

تا بیاری سبو ز آب درست

به پیروزی عزیز مصر بینش

شکوه یوسفی اندر جبینش

با امل انس کمترش باشد

اجل اندر برابرش باشد

چاهی اندر ره مسلمانان

نیست الا چه زنخدانش

ایکه اندر فریب ایشانی

در فریب تواند، تا دانی

حسد دشمنانش اندر پی

حاجت دوستان به جانب وی

اندر ایجاد علت اولی

نیست بالاتر از تو معلولی

کوشد اندر تمام دانستن

ننگش آید ز خام دانستن

حق الهام را ندانسته

دفع وسواس نا توانسته

هم دلست آنکه گفت: سبحانی

جان نیارست گفت، تا دانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165