سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن که مه بشکند به نیم انگشت

آفتابش چه باشد اندر مشت؟

عاشقی کو سخن باو شنود

هر چه وارد شود نکو شنود

طیش و کفران و مردم آزاری

هزل و غذر و نفاق و خونخواری

مهتری را نشانده اندر صدر

گشته ایشان ستاره، او شده بدر

ببیند بد سگالان اندر افتادم

که پند نیک خواه خویش نشنفتم

«لا» دهن باز کرده دریاوش

«هو» دم اندر کشیده عنقاوار

معنی دار و صورت بندش

چار طبع مسیح و پیوندش

حق الهام را ندانسته

دفع وسواس نا توانسته

چون کمان رئیس شد بی زه

نتوان خفت ایمن اندر ده

چشم بر هم نهی، فرو مالی

بر هوا میجهی و مینالی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165