سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه باشد به شهر او راهت

مرو آنجا، که شهر بندانست

سر بر کمر زنند حسودان، چو دست من

با شاهدان معنی اندر کمر شود

تب ربعم به سال اندر کشیده

وز آن پشتم چو دال اندر کشیده

تو چه دانی که سودت اندر چیست؟

نیکی و نیک بودت اندر چیست؟

نظر به صورت ایشان ز روی معنی کن

که پشت لشکر معنی چنین سوارانند

اندرین شهر دلم بستهٔ گندم گونیست

ورنه صد شهر چنین را به جوی نفروشم

مهر حکم و سیاست شاهی

ماه هر حرفتی که میخواهی

از جدایی شدم آشفتهٔ و اندر همه شهر

مددی نیست که تدبیر جدایی بکنم

سماع مطرب اندر گوش و دست یار در گردن

چمان اندر چمن مستانه فرزین وار خوش باشد

تشنه ام، گر خوردم اندر منزلی آبی چه بود؟

کافرم، گر بستم اندر عشق زناری چه شد؟تعداد ابیات منتشر شده : 373712