سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گله در چول و غله اندر چال

نتوان داشت چله از سر حال

گر چه باشد به شهر او راهت

مرو آنجا، که شهر بندانست

سر بر کمر زنند حسودان، چو دست من

با شاهدان معنی اندر کمر شود

تب ربعم به سال اندر کشیده

وز آن پشتم چو دال اندر کشیده

تو چه دانی که سودت اندر چیست؟

نیکی و نیک بودت اندر چیست؟

عقل صوفی را مهار اندر کشیم

عشق صافی را به کار اندر کشیم

چشم معنی برگشای و چشمهٔ آب حیات

مضمر اندر گوشهٔ لعل شکرخندش ببین

نظر به صورت ایشان ز روی معنی کن

که پشت لشکر معنی چنین سوارانند

اندرین شهر دلم بستهٔ گندم گونیست

ورنه صد شهر چنین را به جوی نفروشم

مهر حکم و سیاست شاهی

ماه هر حرفتی که میخواهی

تعداد ابیات منتشر شده : 508620