سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این یکی معطی، آن یکی قاطع

این یکی تیره و آن دگر ساطع

منزل یکی و راه یکی و روش یکی

چندین هزار تفرقه در هر کنار چیست؟

جام را روشنی دهد باده

جامه را نازکی دهد آهار

درمی چند را بلاو دهد

پیر و همخرقه را پلاو دهد

جنبش هر یکی به منوالیست

هر یکی زان دلیل بر حالیست

تاج را لازمست دری خاص

در این تاج نیست جز اخلاص

دیدنت حشمت و جلال دهد

التفات تو ملک و مال دهد

خلق او بوی مشک ناب دهد

سر او نور آفتاب دهد

فکر چون صاف شد، صفات دهد

رخ به درگاه اصطفات دهد

خانه خالی بود، حضور دهد

تن خالی فروغ و نور دهد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165