سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی را بر لب خود میر سازم

یکی را آهنین زنجیر سازم

روح را قوت شباب دهد

سر آز و امل به خواب دهد

همه را برزگر جواب دهد

و آن او ابر و آفتاب دهد

مرا تشریف یک پرسیدنت به

ز تخت کیقباد و تاج دارا

روی او هیبت و وقار دهد

خوی او لطف خلق بار دهد

آتشی کو بهار و لاله دهد

ترک این سفره و نواله دهد

که زن خویش را طلاق دهد؟

مرگ حلق که را خناق دهد؟

روز صلحت به دست مدح دهد

شب خشمت به تیغ قدح دهد

گر چه پرسند کم جواب دهد

به نفس بوی مشک ناب دهد

برچنین تاج و تخت کن شاهی

تا بگیری ز ماه تا ماهی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165