سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر ز روی ادب دهد رنجت

به از آن کز غضب دهد گنجت

در هنر بس پدر که داد دهد

پسری شپ شپش به باد دهد

روزی امیر تخت نشین را نگه کنی

کز تخت برگرفته، به تابوت می برند

آن یکی گرم و گرد گرد چراست؟

وین یکی با سکون و سرد چراست؟

اگرچه لذت شیرین دهد، به ملک مناز

که رخت خسروپرویز تاج و گاهش هست

دلش ارچه با دل من به وفا یکی نگردد

به رخش تعلق من، نه یکی، هزار بادا

در عشق اگر زبان تو با دل یکی شود

راه ترا هزار و دو منزل یکی شود

نه تو گفته ای: خدای را نشناسم به جز یکی؟

ز یکی لاف چون زنی؟ چو غلام دویستی!

زمام دل به کسی داده ام من درویش

که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی

راه ار برد به حلقهٔ ابداعیان دلت

پست و بلند و خارج و داخل یکی شود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165