سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مگر بوم و بر سنگین دلان است

مگر صحرای عشق نازنینه

بملک عشق روح بی نشانم

بشهر دل یکی صورت پرستم

خدا دونه که در دنیای فانی

بغیر عشق ته کاری ندارم

غم عشق تو مادرزاد دیرم

نه از آموزش استاد دیرم

دلا در عشق تو صد دفترستم

که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم طاهر که از عشق نکویان

دلی لبریز خون اندر برستم

همین بی رسم عشق و عشقبازی

که گستاخانه آیند و ته بینند

بده خنجر که تا سینه کنم چاک

ببینم عشق بر جونم چه کرده

دل بی عشق را افسردن اولی

هر که دردی نداره مردن اولی

دل ار عشقت نداره مرده اولی

روان بی درد عشق افسرده اولی

تعداد ابیات منتشر شده : 506745