سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همچو آیینه بسکه دلتنگیم

خانهٔ ما برون نشین در است

دل انجمن صد طرب ازیاد وصالست

آبادکن خانهٔ آیینه خیالست

هم به خود یک نگه تغافل زن

اگر آیینه قابل ستمیست

آن خیالاتی که دل نقاش اوست

طاقت صورتگر آیینه نیست

در دل می زنی آزادیت کو

مگر آیینه زندانی ندارد

بیدل از حیرتم گذشتن نیست

آب آیینه جدولی دارد

محتاج کریمان نشود مفلس قانع

سرچشمهٔ آیینه زبحرآب نگیرد

عزلت آیینه دار رسواییست

این نهان آشکار را ماند

چشم آیینه از تماشایش

نسخهٔ نوبهار را ماند

عالم آیینه خانهٔ سوداست

جز به خود هیچکس دچار نبود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165