سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قطرهٔ ما نشد آگاه تامل ، ورنه

موج این بحر گهرخیز گریبان زار است

موج گهر، چه واکشد از معنی محیط

حرفی که داشتم به زبانهای لال رفت

در غبار دل تسلی گونه ای داریم و بس

موج راگرد شکست آیینه دار ساحل است

سفینه در دل دریا فکنده ام بیدل

مگر ز وصل کناری خبر دهد کاغذ

سخن ز مشق ادب موج گوهرش گیربد

کم است لغزش خط گر به مسطرش گیرید

نسیم زلف تو صبحی گذشت ازین گلشن

هنوز سلسلهٔ موج گل جنون خیز است

ز تیغ یار سر ما بلند شد بیدل

به موج خیمهٔ ناز حباب می بافند

ما و من نغمهٔ قانون خیال است اینج

اثر هستی ما قطره به دریا دارد

نیام تیغ عالمگیر مستی موج می باشد

خدنگ دلنشین نغمه را قندیل نی باشد

نگه موج خون گشت در چشم بیدل

چه رنگ است یارب گل آرزویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165