سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را

طبع فسرده شکوهٔ همت کجا برد

در خانه آتشی که توان زد به خانه نیست

کام عیش از صفای دل طلبید

خانه آتش زدن چراغان نیست

عافیت خواهی ، وداع آرزوی جاه کن

شمع این بزم از کلاه خود به کام اژدهاست

خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست

اینقدرها برنمی دارد گرانی پشت دست

همت چقدر زیر فلک بال گشاید

پست است به حدی که درین خانه هوا نیست

بر فضولی ناکجا خواهی دکان ناز چید

جزگشاد و بست جنسی نیست درکف دست را

نشاط جاودان خواهی دلی راصید الفت کن

که مستی هاست موقوف به دست آوردن مینا

همت چه برفرازد از شرم فقر ما دست

عریان تنی لباسیم کو آستین کجا دست

اجابتی ندمید از دعای کس به دو دست

مگر سبو شکندگردن عسس به دو دستتعداد ابیات منتشر شده : 373712