سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را

به جهد مسند عزت نمی شود حاصل

نمی توان به فلک بیدل از دویدن رفت

گر نمی بود آرزوتشویش جانکاهی نبود

ماهیان را نشتر قلاب حرص کام داشت

اگر به خوان فلک فیض نعمتی می بود

نمی نمود هلال استخوان پهلو را

تا رسد برکنگر مقصود دست ناله ای

بخیه نتواند نهان کردن دهان زخم را

پرواز ناله نیز به جایی نمی رسد

از بس بلند ساخته اند آشیان ما

فلک این سرکشی چند از غبار آرمیدنها

نمی بایست از خاک اینقدر دامن کشیدنها

ز دست نیستی جزنیستی چیزی نمی آید

کجایی چیستی آخرکه آگاهی دهد پندت

آنچه زین دریا نمی آید به دست

گوهر تحقیق ناباب فناست

دست بردل نه ، زنیرنگ سراغ ما مپرس

کاروان ناله ایم و آتش ما دیگرست


 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی سایه در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأن در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین در امیر معزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712