سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را

به جهد مسند عزت نمی شود حاصل

نمی توان به فلک بیدل از دویدن رفت

نمی توان به کمانخانهٔ فلک آسود

کجا گذشته چه آینده تیر یک شستند

گر نمی بود آرزوتشویش جانکاهی نبود

ماهیان را نشتر قلاب حرص کام داشت

هرگز به دستگاه نظر پا نمی رسد

کور عصاپرست به بینا نمی رسد

ظالم نمی کشد الم از طینت حسد

تنگی فشار دیدهٔ ازبک نمی شود

اگر به خوان فلک فیض نعمتی می بود

نمی نمود هلال استخوان پهلو را

شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود

خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود

تا رسد برکنگر مقصود دست ناله ای

بخیه نتواند نهان کردن دهان زخم را

پرواز ناله نیز به جایی نمی رسد

از بس بلند ساخته اند آشیان ما

تعداد ابیات منتشر شده : 504917