سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دست تلاش خاک به گردون نمی رسد

پر نارساست دانش و تحقیق بس بلند

بیدل کسی به عرش حقیقت نمی رسد

تا خاک راه احمد مرسل نمی شود

به دست طاقت اگر اختیار گیرا نیست

عصا ز کف مفکن دست ناتوانان گیر

اقبال اوج گردون گر می گشود کاری

میل زمین نمی کرد دست دعای نرگس

کس نمی فهمد زبان خاکساریهای من

ورنه هرگردی که می خیزد ز خاکم ناله است

خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست

اینقدرها برنمی دارد گرانی پشت دست

دردمندی لازم دست تهی افتاده است

شیشه تا خالی نمی گردد دل نشکسته ای ست

پلهٔ میزان موهومی نمی باشد گران

گو فلک همچون شرر در سنگ بی سنگم گذار

بیکاری آخرکار دست مرا به خون بست

رنگین نمی توان کرد زین بیشتر حنا را

اجابت پرور رحمت تلاش ازکس نمی خواهد

به دست از دعا خالی ، گریبان اثر بگشا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165