سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیدل چمن آرای گریبان خیالیست

یارب نشود آنکه سر ازخویش برآرد

نفس را هر نفس رد می کند دل

هوای این چمن پر ناگوارست

درین چمن سرتسلیم آفتیم همه

گلی که برق خزانش نزد به چید ن رفت

نخل نظارهٔ شوقم سراپا بیدل

همچوخط در چمن حسن دودریشهٔ ما

همچو شبنم درین چمن محو است

به نم چشم آب و دانهٔ ما

به وحشت قناعت کن از عیش امکان

گل این چمن دامن چیده باشد

به گلشنی که حیا شبنم بهارتو بود

گداخت آینه چندانکه شد چمن مهتاب

فکر چمن آرایی فردوس که دارد

سر در قدمت محو گریبان دگر شد

چمن به فیض بیابان ناامیدی نیست

که از شکستن دل آب می خورد خارش

فریب جلوهٔ طاووس زین چمن نخوری

غبار قافله سالار داغ می گذرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165