سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو و غافل ز من ، افسوس ، افسوس

من و دور از درت ، هیهات ، هیهات

اثر محو دعای بیدل است امید آن دارد

که بالد دین و دنیا در پناه دین و دنیایت

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

به پیری هم نفهمیدیم افسوس

که دنیا بازی طفلانهٔ کیست

بیخبر نگردیدی محرم کف افسوس

کاین درشتی طبعت از چه رنده می ریزد

افسوس که دامان هوایی نگرفتیم

خاکستر ما قابل عرض سحری بود

تا تقاضا به میان آمده ، مطلب رفته ست

نیست غیر ازکف افسوس طلبها، لبها

سرمه تفسیر حیا عنوان کتاب عبرتیم

تهمت تقریرنتوان بست برتحریر ما

بهار بیخودی افسوس گل نکرد زمانی

که رنگ رفته چمن پیکری برآورد از ما

دردگل کرد زکفر و دین شد

سبحه اشک مژه ، زنار است

تعداد ابیات منتشر شده : 502534