سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیدل به طبع سبحه هجوم فروتنی ست

رسم ادب درآینه داران دین خوش است

کفری بتر از غفلت خودبینی ما نیست

در عالم دین پیشگی آیینه فرنگ است

ازیأس مدعا ره رام رفته گیر

این دشت ، تختهٔ کف افسوس رنده است

ریش دفتر تزوبر، خرقه ، محضر بهتان

دین شیخ اگر این است فسق پارساییهاست

از تعصب، جاهلان دین هدا را دشمنند

عاقبت در چنگ این کوران عصا خواهدشکست

کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهولت

دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت

جمعیت حواس به پیری طمع مدار

شیرازهٔ نفس چه کند با کتاب صبح

به حال زخم دلم کس نسوخت غیر از داغ

جز آفتاب که باشد کتاب خندهٔ صبح

کفر و دین مانع تحقیق نگاهان نشود

سیل هر سوگذرد راه به دریا دارد

ما و تو خراب اعتقادیم

بت ، کار به کفر و دین نداردتعداد ابیات منتشر شده : 373712