سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قدح پرستی از اسباب فارغم دارد

کتاب دردسری شسته ام به آب غضب

چه نکته ها که ندارد کتاب خاموشی

نفس بدزد و سؤال و جواب را دریاب

آتش از چهرهٔ زرین اثر زر ندهد

دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست

بیدل اگر افسرده دلی جمع کتب کرد

در مدرسهٔ دانش ما جلد کتاب است

جنونی از دل افسرده گل نکرد افسوس

به موج آب گهرپیچ و تاب دشوار است

بیدل به طبع سبحه هجوم فروتنی ست

رسم ادب درآینه داران دین خوش است

کفری بتر از غفلت خودبینی ما نیست

در عالم دین پیشگی آیینه فرنگ است

ازیأس مدعا ره رام رفته گیر

این دشت ، تختهٔ کف افسوس رنده است

ریش دفتر تزوبر، خرقه ، محضر بهتان

دین شیخ اگر این است فسق پارساییهاست

از تعصب، جاهلان دین هدا را دشمنند

عاقبت در چنگ این کوران عصا خواهدشکستتعداد ابیات منتشر شده : 415004