سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ریش دفتر تزوبر، خرقه ، محضر بهتان

دین شیخ اگر این است فسق پارساییهاست

از تعصب، جاهلان دین هدا را دشمنند

عاقبت در چنگ این کوران عصا خواهدشکست

کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهولت

دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت

جمعیت حواس به پیری طمع مدار

شیرازهٔ نفس چه کند با کتاب صبح

به حال زخم دلم کس نسوخت غیر از داغ

جز آفتاب که باشد کتاب خندهٔ صبح

بال وپر برهم زدن بیدل کف افسوس بود

خاک نومیدی به فرق سعی های نارسا

اجزای ما جو صبح نفس پرور است و بس

شیرزه کرده اند به باد این کتاب را

به همواری طریق صلح را چندی غنیمت دان

ز چنگ سبحه برزنارپیچیده ست دین خود را

کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می خواهد

نم آبی فراهم می کند خاک پریشان را

صد سنگ شد آیینه وصد قطره گهربست

افسوس همان خانه خر اب است دل ماتعداد ابیات منتشر شده : 327384