سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دامن بیحاصلی غبار ندارد

رنگ حنا تهمتیست بر کف افسوس

نم راحت ازین دریا مجو کز درد بی آبی

لب افسوس تبخال حباب آورد ساحل را

توان زد بی تأمل صد زمین و آسمان برهم

کف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان را

به مضمون کتاب عافیت تا وارسی بیدل

به رنگ سایه روشن کن سواد ناتوانی را

غافل نتوان بود ازین منتخب راز

هشدارکه یک نقطه کتاب است دل ما

عرض دین حق مبر درپیش مغروران جاه

سعی مهدی برنمی آید به این دجالها

قدح پرستی از اسباب فارغم دارد

کتاب دردسری شسته ام به آب غضب

چه نکته ها که ندارد کتاب خاموشی

نفس بدزد و سؤال و جواب را دریاب

آتش از چهرهٔ زرین اثر زر ندهد

دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست

بیدل اگر افسرده دلی جمع کتب کرد

در مدرسهٔ دانش ما جلد کتاب است

تعداد ابیات منتشر شده : 504917