سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

محوگشتن منتهای مقصد شوق رساست

چون نگه غیر از تحیر مُهر این طومار نیست

عمرها شد، دمیده است آفاق

بی لباسی هنوز عریان نیست

خواه بنالیم و خواه بال فشانیم

صید گرفتار شوق دام ندارد

شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی ست

قدم راهروان گردش رنگ است اینجا

سبکتازاست شوق امامن آن سنگ زمینگیرم

که دررنگ شرراز خویش خالی می کنم جا را

به انفعال رسیدیم از فسون تعلق

به رخ فکند حیا دامن نچیدهٔ ما را

کرده فسون نفست ، غرهٔ عشق وهوست

دود چراغی که نه ای از دل پروانه برآ

پردهٔ نیرنگ توفان بود شوق بسملم

خونم آخرکرد بازوی شناور تیغ را

آفاق فسون انجمن شور خموشی ست

دارم ز خموشی به کمین خواب گران را

تا زندگی ست عمر اقامت نصیب نیست

وحشت شکسته دامن صبح دمیده راتعداد ابیات منتشر شده : 373712