سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فسون ظاهر و مظهر مخوانید

خیال است این چه تمثال و چه مرآت

شوق غارت زده انجمن دیداریم

هرکجا آینه ای خون شده چشم تر ماست

محوگشتن منتهای مقصد شوق رساست

چون نگه غیر از تحیر مُهر این طومار نیست

عمرها شد، دمیده است آفاق

بی لباسی هنوز عریان نیست

خواه بنالیم و خواه بال فشانیم

صید گرفتار شوق دام ندارد

دمیده ششجهت اقبال آفتاب ازل

ز تیره روزی بال هما که می پرسد

برد شوق اگر لذت نارسیدن

اقامت در آغوش منزل نماند

تا فسون بادبان دارد نفس

کشتی ما برتباهی می زند

مستی سرگشتگان شوق ناهنجار نیست

شعلهٔ جواله شو سر بر خط پیمانه باش

شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی ست

قدم راهروان گردش رنگ است اینجا

تعداد ابیات منتشر شده : 504917