سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پادشاهی به جنون جمع نگردد بیدل

تاج گیرند اگر آبلهٔ پا بخشند

جمع با زینت نگردد جوهر مردانگی

از برش عاری بود گر سازی از زرتیغ را

غبار غفلت و روشندلی نگردد جمع

کجاست دیدهٔ آیینه را غنودنها

نگردد جمع نوراگهی با ظلمت غفلت

صفای دل نمک در دیدهٔ خواب است شبنم را

خودسری گرد دل تنگ نگردد هرگز

غنچه تا وانشود رنگ نگردد هرگز

کلفت هر دو جهان درگره حسرت ماست

دل اگر جمع شود تنگ نگردد هرگز

سیر خم زانو به هوس جمع نگردد

نامحرم معنی سر افکنده ندارد

غبار تفرقه هر جا بود مقابل جمع

به هم رسیدن لب هاست قاصد دل جمع

دعوت آفاق کن گر جمع خواهی خاطرت

سیل تا مهمان نگردد خانه ات آباد نیست

به حرف و صوت مگو کار دل تباه نگردد

کجاست آینه ای کز نفس سیاه نگردد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165