سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل تا به کی ام جز پی آزار نگردد

ظلم است گر این آبله هموار نگردد

فریب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد

که قطره ای به گهر نارسیده سنگ نگردد

شکست رنگ باید جمع کردن

که تصویر فنایی کرده ام طرح

مردیم به حسرت دل جمع

این غنچه گل چه باغ باشد

نگردد همت موجم قفس فرسودگوهرها

به رنگ دود درتوفان آتش می زنم پرها

سایه خفت کش اندیشهٔ پامالی نیست

خاکساری سبب ننگ نگردد هرگز

حیف از قدم مردکه در عرصهٔ همت

سربازی شمعش گل دستار نگردد

؟؟؟ پروازها جمع است درمژگان من

پنجهٔ بیکار هم خاریدن سر داشته ست

تا چاشنی فقر فراموش نگردد

از مایدهٔ خلق گزیدیم قسم را

تا نفس از تپش نیاساید

جمع گردیدن دل امکان نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165