سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زندگی معبدشرمی ست چه طاعت چه گناه

عرق جبهه همان سبحه شماراست اینجا

عشق می داند و بس قدرگرانجانی من

سنگ شیرازهٔ اجزای شرار است اینجا

چشم بربند، گرت ذوق تماشایی هست

صافی آینه درکسوت زنگ است اینجا

طایر عیش مقیم قفس حیرانی ست

مگذر ازگلشن تصویرکه رنگ است اینجا

چرخ پیمانه به دور افکن یک جام تهی است

مستی ما وتو آوازترنگ است اینجا

شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی ست

قدم راهروان گردش رنگ است اینجا

از ستمدیدگی طالع ما هیچ مپرس

آنچه پیش تونگاهست خدنگ است اینجا

مقیم زاویهٔ اتفاق تسلیمم

بساط عافیت من فکنده اند اینجا

رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم

جزگرد تحیر رقمی نیست در اینجا

از حیرت دل بند نقاب توگشودیم

آیینه گری کارکمی نیست در اینجا

 • جستجوی مهر در حافظ
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جاهل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039