سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم بربند، گرت ذوق تماشایی هست

صافی آینه درکسوت زنگ است اینجا

طایر عیش مقیم قفس حیرانی ست

مگذر ازگلشن تصویرکه رنگ است اینجا

چرخ پیمانه به دور افکن یک جام تهی است

مستی ما وتو آوازترنگ است اینجا

شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی ست

قدم راهروان گردش رنگ است اینجا

از ستمدیدگی طالع ما هیچ مپرس

آنچه پیش تونگاهست خدنگ است اینجا

مقیم زاویهٔ اتفاق تسلیمم

بساط عافیت من فکنده اند اینجا

رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم

جزگرد تحیر رقمی نیست در اینجا

از حیرت دل بند نقاب توگشودیم

آیینه گری کارکمی نیست در اینجا

از راه هوس چند دهی عرض محبت

مکتوب نبندند به بال مگس اینجا

چون نقش قدم قافلهٔ ماست زمینگیر

باشد ره خوابیده صدای جرس اینجاتعداد ابیات منتشر شده : 407826