سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خصم عاجز را مدارا کن اگر روشندلی

می کشد شمع ازمژه خاربه پا بشکسته را

رعونت است که چون شمع می کشد ته پایت

به سر نیفتی اگر گردنت بلند نیفتد

اثر سعی کدام آبله پاست

خار این ره مژه خونبارست

آخر انجام رعونت چون شمع

می کشد تار رگ گردن ما

نگاه اگر به خیال توگردن افرازد

مژه بلندی انگشتهای زنهار است

وحشت اگر هست نیست رنج علایق

وادی جولان ناله خار ندارد

ناکجا روشن شودکیفیت اسرار عشق

می کشد مکتوب خاکستر پر پروانه ات

این میکده کیفیت دیدار که دارد

هرجا مژه آغوش کشد جام شرابست

نبود هستی اگر دشمن روشن گهران

نفس پوچ در آیینه چرا می پیچد

اگر ز سوختگانی ، سواد فقرگزین

که شام چهرهٔ زرین شمع را محک استتعداد ابیات منتشر شده : 373712