سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خصم عاجز را مدارا کن اگر روشندلی

می کشد شمع ازمژه خاربه پا بشکسته را

اثر سعی کدام آبله پاست

خار این ره مژه خونبارست

آخر انجام رعونت چون شمع

می کشد تار رگ گردن ما

نگاه اگر به خیال توگردن افرازد

مژه بلندی انگشتهای زنهار است

ناکجا روشن شودکیفیت اسرار عشق

می کشد مکتوب خاکستر پر پروانه ات

این میکده کیفیت دیدار که دارد

هرجا مژه آغوش کشد جام شرابست

اگر ز سوختگانی ، سواد فقرگزین

که شام چهرهٔ زرین شمع را محک است

بیدل ره دیار فنا بسکه روشن است

چون شمع چشم بسته رودکاروان ما

ای شمع سحر فرصت پرواز نداربم

باید مژه افشاند کنون بال زدن رفت

از هنر آیینهٔ مقدار هرکس روشن است

رشتهٔ شمع است بیدل موج جوهرتیغ راتعداد ابیات منتشر شده : 327355