سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خصم عاجز را مدارا کن اگر روشندلی

می کشد شمع ازمژه خاربه پا بشکسته را

شهرت نواست ساز زمینگیری ام چو شمع

هرچند خار پا به سنانم نمی کشد

شمع را دیدیم روشن شد رموز انجمن

هر سر اینجا آفت گردون فرازی می کشد

چو شمع هیچکس به زیانم نمی کشد

در خاک و خون به غیر زبانم نمی کشد

جبههٔ حرص اگر چنین گرد ره هوس کشد

آینه در مقابلم گر بکشی نفس کشد

اگر گدا ز دلی نیست دیده ای بفشار

محیط اگر نتوان بود ابر نیسان باش

اگر شمع رخش صد انجمن روشن کند بیدل

تحیر آتشی دارد که جز در من نمی گیرد

روشن نشد که از چه بیابان رسیده ایم

باید چو شمع خار قدم تا سحر کشید

رعونت است که چون شمع می کشد ته پایت

به سر نیفتی اگر گردنت بلند نیفتد

بار ما عمری ست دوش چشم حیران می کشد

محمل اجزای ما چون شمع مژگان می کشد

تعداد ابیات منتشر شده : 504917