سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خضر اگر بردی چو خط زان لعل سیراب آگهی

دست شستی ز آب حیوان و گرفتی دامنش

بهرهٔ تحقیق از تقلید بردن مشکلست

خضر نتوان شد، کنی گر جامه و دستار سبز

به کدام فرصت ازین چمن هوس از فضولی اثر کشد

شبیخون به عمر خضر زنم که نفس شراب سحر کشد

نشکسته ساغر عاریت ز حصول آب بقا چه حظ

بجز اینکه ننگ نفس کشی چو خضر ز عمر رسا چه حظ

مرا بر بی نیازیهای مجنون رشک می آید

که گم کرده ست راه و نیست یاد از خضر و الیاسش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165