سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون نقش قدم برسرما منت کس نیست

این خواب عدم سایهٔ دیوار ندارد

افسون چه ضرور است به عزم مژه بستن

در خواب عدم حاجت افسانه نباشد

سایه در خواب می شمارد کام

عاجزی کفش مخملی دارد

کمند گردن آرام نارسایی هاست

شکسته بالی نظّاره خواب می گردد

بیدل اسباب جهان چیزی نبود

زندگی خواب پریشان دید و بس

برکه نالم بیدل از بیداد چرخ

خواب من آواز این دولاب برد

تهمت آلود تک وپوی هوسها نیستم

همچوگوهر طفل اشک من تحیرزاده است

لمعهٔ صبحی که می گویند د ر عالم کجاست

اینقدرها خواب غفلت نیست جزبرهان شب

جز انفعال ازین بزم کام دگر مجویید

لذات عالم خواب یک احتلام دارد

حیرت کفیل یکمژه تمهید خواب نیست

آینه داغ سایهٔ دیوار زنگ بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165