سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیدل به گشاد مژه زحمت نپسندی

منظور وفا نیست گل اندام تماشا

خنده زن شمع ازبن بزم گذشت

گل بچینید ز خاکستر ما

مکتوب وفا مشعر امید نگاهی ست

واکن مژه تا خوانده شود ملتمس ما

قناد نیست مائده آرای بزم عشق

لذت گمان مبرکه زمخت است زاک ما

گرفتار وفا ننگ رهابی برنمی دارد

همه گر ناله گردم برنمی آ یم ز زنجیرت

کاش چون شمع نخندَد سحرم

سوختن باز در این بزم کجاست

احتیاج ما سماجت پیشهٔ اظهار نیست

آنچه ماگم کرده ایم از عرض مطلب ، مطلب است

جز شبههٔ تحقیق درین بزم ندیدیم

ما را چه گنه آینه تمثال پرست است

بی نقابی برنمی دارد ادبگاه وفا

شرم لیلی گر نپوشد چشم ما محمل کجاست

بیدل از کلفت شکست منال

بزم هستی دکان شیشه گر است

تعداد ابیات منتشر شده : 502039