سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیدل از کلفت شکست منال

بزم هستی دکان شیشه گر است

به محفلی که دل احیای معرفت دارد

لب خموش چراغ مزار اظهار است

دگرمپرس ز سامان بزم ما بیدل

ز شور اشک خود اینجاکباب را نمک است

عرض وفا مباد وبال دگر شود

ای ناله عبرتی که دل یار نازک است

گشت اظهار هنر بی آبروییهای من

جوهرم چون آینه رنگ ته آب من است

درکیش حیاپیشگی ا م شوخی اظهار

هرچند درآیینهٔ خویش است نگاه است

گرنه این بزم تماشاکدهٔ جلوهٔ اوست

این قدر چشم به دیدارکه حیران شده است

فرصت طلبی لازم انجم وفا نیست

تا بسمل ماگرم تپش گشت کبابست

باطن هر غنچه بزم شبنمستان حیاسب

از شکست یک د ل اینجا شیشه ها خواهد شکست

غافل از نشئهٔ این بزم مباش

خط پیمانه گریبان واریستتعداد ابیات منتشر شده : 412888