سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل شمع های خاموش به خیال می کند دود

هوس فسرده داغ جگرآزما ندارد

هوس جوهر تربیت نیست همت

فلک سفله پرور نباشد نباشد

برالفت نفسها بزم هوس مچینید

سیلاب یک دو دم بیش همخانهٔ که باشد

بیدل هوس نشئهٔ آوارگیی داشت

چون اشگ کنون بی سر وپا شد چه بجا شد

بر حرف هوس بیان هستی

دخلی که نداشتم بجا بود

سربلند تب خورشید محبت بیدل

زیردست هوس سایهٔ طوبی نشود

در هوس گاه عالم بیکار

اگرت ناخنیست سر میخار

چیست گردون ، هوس افزای خیالات عدم

عالمی را به همین صفر حساب است اینجا

سرمایهٔ ماهیچکسان عرض مثالی ست

ای آینه دیگر ننمایی هوس اینجا

شخص تمثال دمید از هوس خودبینی

چه نمود آینه گرکرد سکندر پیدا

 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263