سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چیست گردون ، هوس افزای خیالات عدم

عالمی را به همین صفر حساب است اینجا

سرمایهٔ ماهیچکسان عرض مثالی ست

ای آینه دیگر ننمایی هوس اینجا

شخص تمثال دمید از هوس خودبینی

چه نمود آینه گرکرد سکندر پیدا

رفع هوس زندگی ام باد فناکرد

اندیشهٔ خاک آب زد این آتش خس را

تاکی هوس آوارهٔ پرواز توان زیست

یارب که جداکرد سر زیر پر از ما؟

خاریم ولی در هوس آباد تعین

بر دیدهٔ دریا مژه چیده ست خس ما

شهرت نوایی هوس نام ، سرمه خوست

چینی به مورسید زنقش نگین ما

هرجاست سری خالی ازآشوب هوس نیست

معمورهٔ مار است به هر بام هواها

ای کاش پذیرد هوس الحاح تردد

این آبله سرهاست که افتاده به پاها

فکر خود بی دماغی هوس است

سرگران شد خمیدگردنهاتعداد ابیات منتشر شده : 373712