سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کلف تصور زندگی ، مفکن به گردن آگهی

چقدر سیه شود آینه که به ما دهد خبر از نفس

ای حباب از آبروی زندگی غافل مباش

چون گهر دزدیدنی دارد در این جیحون نفس

شعله ای دارد چراغ زندگی کز وحشتش

در درون دل تمنا می تپد بیرون نفس

به پیری از هوس زندگی خمار مکش

سپیدکشت سرت دیگر انتظار مکش

بار اندوه فنا را زندگی نامیده ایم

شمع جای سر بریدن می کشد بر گردنش

نرسید محضر زندگی به ثبوت محکمهٔ یقین

که گواه دعوی باطل تو دروغ بود و قسم غلط

عنقا به وهم مصدر آثار زندگی ست

ای کاش نیستی دهد از هستی ام سراغ

درین صحرا به وضع خضر باید زندگی کردن

نگردد گم کسی کز مردمان پنهان شود پیدا

چه آگهی وچه غفلت چه زندگی وچه مرگ

قیامت همه کس دیده اند دنیا را

زندگی وحشی ست از ضبط نفس غافل مباش

بوی ، آرامیده دارد در قفس کافور را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165