سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یک نفس بار زندگی چوحباب

آبله دوش کرده است مرا

زندگی موضوع اضدادست صلح اینجاکجاست

با نفس باقیست تا قطع نفس پرخاش ما

بیدل مباش ممتحن وهم زندگی

چین کمند مقصد عمر ازکمین ما

فریب جلوهٔ نیرنگ زندگی نخوری

که شسته اند ازین صفحه غیر نقش سراب

پرواز در حیاکدهٔ زندگی ترست

ای موج بی خبر بشکن بال وپر در آب

زندگی سد ره جولان ماست

خاک ما گل کرده ی آب بقاست

فریب شعبده زندگی مخور بیدل

به پرده نفست ، وهم ، ریسمان باز است

الرحیل زندگی دیگرکه برگوشم زند

موی پیری پنبه بر ساز درایم بسته است

ای هوس مهمان خوان زندگی

غصه باید خوردن اینجا آش نیست

رعونت اگر نشئهٔ زندگی ست

سر زنده باگردنت رام نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165