سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را

حریفیها ی عشق ازهرکس وناکس نمی آید

شنای قلزم آتش ز خار و خس نمی آید

ز دست نیستی جزنیستی چیزی نمی آید

کجایی چیستی آخرکه آگاهی دهد پندت

آنچه زین دریا نمی آید به دست

گوهر تحقیق ناباب فناست

گزیرنیست به زبر فلک ز شادی وغم

به نوش و نیش مهیاست خانهٔ زنبور

بنای رنگ فطرت بر مزاج دون نمی باشا

زمین خانهٔ خورشید جز گردون نمی باشد

به جهد مسند عزت نمی شود حاصل

نمی توان به فلک بیدل از دویدن رفت

یاد تو آتشی است که خامش نمی شود

حق نمک چو زخم فرامش نمی شود

آبله بی سعی پامردی نمی آید به دست

ربشهٔ تاک از دویدن صاحب انگور شد

دامن مستی به آسانی نمی آید به دست

باده خونها می خورد تا نشئه پیدا می کند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165