سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سعی غبارصبح هوای چه صید داشت

تا آسمان گشادن چین کمند بود

رنگ این باغ شکستی دارد

برگ گل دامن چین آلود است

دل بیضهٔ طاووس خیال است به برگیر

یعنی نفسی چند توهم درته پرگیر

بیدل غم روز سیه ازما نتوان برد

چین سحراینجا شکن دامن شب نیست

مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را

مچین به چین غضب آستین ابرورا

پی قتلم چه دامن برزند شوخی که در دستش

هجوم جوهر شمشیر چین آستین باشد

به دریا برد از دشت جنون دیوانهٔ ما را

هجوم آبله یعنی حباب موج زنجیرش

از مکر فلک اینهمه غافل نتوان زیست

چین حسدی هست در ابروی هلالش

کس وحشتت از اسباب تعلق نپسندید

دامن نشکستن چقدر چین جبین داشت

چین نازپرورده ست گرد وحشتم بیدل

دامنی گر افشاندم طره ای پریشان شد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165