سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ساقیا امشب چو موج می پریشان دفتریم

رشتهٔ شیرازة ما ساز خط جام را

در دبستان جنون از بس پریشان دفتریم

صفحهٔ ما را چو دریا موج مسطر می شود

بحر امکان چوگهر شوخی یک موج نداشت

از پریشان نظری اینهمه توفان کردند

نفس آشفته می دارد چوگل جمعیت ما را

پریشان می نویسدکلک موج احوال دریا را

در هوای نشتر مژگان خواب آلوده ای

موج خونم شد رگ خواب پریشان زیرپوست

موج جنون می زند، اشک پریشان کیست

ناله به دل می خلد بسمل مژگان کیست

مباد چشمهٔ شوق مرا فسردن موج

چو اشک عرض گهر دیده ام به دامن موج

اشکم از پیری به چشم تر پریشان می شود

صبحدم جمعیت اختر پریشان می شود

به عبرت آب شو ای غافل از خمیدن موج

که خودسری چقدر گشته بار گردن موج

کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می خواهد

نم آبی فراهم می کند خاک پریشان را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165