سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آه به دوستان دگر عرض دعا که می برد

اشک چکید و ناله رفت ، نامهٔ ما که می برد

نرد خیالبازان افسانهٔ جنون است

آورد ما چه : آوردگر برد درکجا برد

بیدل گذشت خلقی محمل به دوش حسرت

ما را هم آرزویی می برد تا کجا برد

نه گلشن را زما رنگی نه صحرا را زماگردی

به هرجا می برد شوق تو بی ما می برد ما را

به خود می بال لیک از غصه خوردن

تنور آرزو نانی ندارد

فکر آزادگی آزادی برد

سرگریبان زده از دامن ما

کشمکش ازسعی نفس قطع شد

اره خودآرایی دندانه برد

خاک من دارد انفعال غبار

کاش بادم برد شما مبرید

چون سحر طومارچاک سینه ام واکردنی ست

آرزو مستوریی داردکه رسواکردنی ست

دردسر تظلم الفت کجا برد

گر زبر بال هم ندهد بار عندلیب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165