سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان و جسد عشق و هوس جمله سراب است

کس نیست کند فهم که هستی چقدر نیست

عزت و خواری دهر آن همه دور از هم نیست

افسری نیست که با نقش قدم توأم نیست

زندگی عالم آسایش نیست

نفس آیینهٔ این اسرار است

طاس این نرد اختیاری نیست

هرچه آورد اختیاری نیست

معنی آوردش آمدی دارد

غزل و فرد اختیاری نیست

بیدل این صورت وشکل آنهمه نیست

آدمی معنی دیگر دارد

نیست جزشعله خاک معبد عشق

جبهه سوز است آستانهٔ ما

ناکجا روشن شودکیفیت اسرار عشق

می کشد مکتوب خاکستر پر پروانه ات

عاشقی مقدور هر عیاش نیست

غم کشیدن، صنعت نقاش نیست

پیش چشمی که نورعرفان نیست

گر بود آسمان نمایان نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 508665