سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حشن نادیده تماشا دارد

مژه برداشتنت دیوارست

مژه واکردنی نمی ارزد

همه عالم غبار را ماند

دردگل کرد زکفر و دین شد

سبحه اشک مژه ، زنار است

نگاه اگر به خیال توگردن افرازد

مژه بلندی انگشتهای زنهار است

مژه ای باز نکردم هیهات

پر زدن زیر پرم می گذرد

کو خلوت و چه انجمن آثار جاه اوست

هرجا مژه بلندکنی بارگاه اوست

حیرتت قدردان این چمن است

رنگ ما نشکنی ، مژه مفشار

ز دستگاه تعلق مجو حساب تجرد

بلندی مژه بالیدن نگاه ندارد

آن مژه سخت تغافل دارد

نخلیده به دل ما خاریست

جماعتی که نظرباز آن بر و دوشند

به جنبش مژه عرض هزارآغوشند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165