سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیام عشق به گوش هوس مخوان بیدل

سخن اگر سخن اوست جزکلام تو نیست

گرهگشای سخنور سخن بود بیدل

به ناخنی نفتدکار لب گشودنها

ضروری ندارم سخن می کنم

اداهایم از عالم وام نیست

می کندقطع سخن ، اظهارفضلش آفت است

جز بریدن کی بود حرفی لب گازتو را

عمریست درسم از لب لعل خموش تست

یعنی شنیده ام سخن ناشنیده را

گاه سخن به ذوق سپرداری کمان

شدگوشها نشان خدنگ بیان ما

می خواست دل ز شکوهٔ خوی تو دم زند

دود سپندگشت سخن در دهان ما

بیدل از فطرت ما قصر معانی ست بلند

پایه دارد سخن ازکرسی اندیشهٔ ما

زبان درکام پیچیدم ، وداع گفتگوکردم

سخن راپردهٔ رخصت بود بربستن لبها

معجز خوبی نگربیدل که هنگام سخن

لعل خاموشش کشید از غنچهٔ گوهرگلاب


 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975