سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیام عشق به گوش هوس مخوان بیدل

سخن اگر سخن اوست جزکلام تو نیست

گرهگشای سخنور سخن بود بیدل

به ناخنی نفتدکار لب گشودنها

ضروری ندارم سخن می کنم

اداهایم از عالم وام نیست

به صد خامشی بازدارد سخن

اگریک دمش در دلی جا شود

می کندقطع سخن ، اظهارفضلش آفت است

جز بریدن کی بود حرفی لب گازتو را

عمریست درسم از لب لعل خموش تست

یعنی شنیده ام سخن ناشنیده را

گاه سخن به ذوق سپرداری کمان

شدگوشها نشان خدنگ بیان ما

می خواست دل ز شکوهٔ خوی تو دم زند

دود سپندگشت سخن در دهان ما

بیدل از فطرت ما قصر معانی ست بلند

پایه دارد سخن ازکرسی اندیشهٔ ما

زبان درکام پیچیدم ، وداع گفتگوکردم

سخن راپردهٔ رخصت بود بربستن لبها

تعداد ابیات منتشر شده : 502669