سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن بی پرده کم گو از زبان خلق ایمن زی

چراغ زیر دامن نیست چندان زحمت بادش

نه هوای اوج و نه پستی ات نه خروش هوش و نه مستی ت

چوسحر چه حاصل هستی ات نفسی شو و به سخن درآ

ز فسانهٔ لب خامش که رسید مژده به گوش ما

که سخن گهر شد و زدگره به زبان سکته خروش ما

به جهان شهرت علم و فن اگر این بود اثر سخن

نرسد خروش قیامتی به صریر خامهٔ بیدلت

رموز فطرت بر این سخن کرد ختم صد معنی و عبارت

که آشکار و نهان ندارد جز آشکار و نهان حادث

مگو این نسخه طور معنیی یک دست کم دارد

تو خارج نغمه ای ساز سخن صد زیر و بم دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165