سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درپیری ازتلاش سخن ضبط لب کنید

دندان دمی که ریخت دهن گریه می کند

عشاق چون فسانهٔ تحقیق سر کنند

آیینه بشکنند و سخن مختصر کنند

بر زبان راست روان را نرود حرف خطا

خامه ظاهر نکند جز سخن دلکش را

به سخن کشف معمای عدم ممکن نیست

خامشی نیز نفهمیدکلام دل ما

در مکتب تسلسل عقلت نمی رسد

صد داستان به یک سخن ناتمام ما

آه از حلاوت سخن وخلق بی تمیز

آتش به خانهٔ که زند انگبین ما

ختم کردار زبانها بی سخن گردیدن است

خامشی چون شمع دارد مهراین طومارها

بی زمزمهٔ حمد تو قانون سخن را

افسرده چو خون رگ تار است بیانها

وصف لعلت از سخن پرداخت افکار مرا

بال موجی داشتم در گوهر آرامید و سوخت

چشم خرد آیینهٔ جام می ناب است

ابروی سخن در شکن موج شراب است

تعداد ابیات منتشر شده : 486397