سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ساغر سرگشتگی را نیست بیم احتساب

بی خلل باشد زگردون گردش گردابها

کام عیش از صفای دل طلبید

خانه آتش زدن چراغان نیست

خودسنجی از دکانچهٔ سودای شهرت است

ما را نشان تیر ترازو نکرده اند

تا حنا ازکفت به کام رسید

شفق رنگ گل به شام رسید

به کام دل نگشودیم بال پروازی

چو رنگ ، هستی ما گرد پرفشانی بود

تا ابد شهرت عنقا نپذیرد تغییر

ملک جاوید بقا هیچ نبودن بوده ست

سخاست نشئهٔ شهرت کرم نژادان را

گشاده دامنی ابر، بال پروازست

آشفتگی آیینهٔ تجرید جنون کن

پرچم گل شهرت اثریهاست علم را

دل اگر محو مدعا گردد

درد در کام ما دوا گردد

عجز و غرور خلق گر آید به امتحان

پرواز های ذره زگردون زیاده است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165