سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست امروز قابل ترجیح

حلقهٔ صحبتی به حلقهٔ مار

جز پیش خویش راه شکایت کجا برد

با غیر صحبتی که ندارد ندیم ما

در صحبتی که پیران باشند بی تکلف

هرچند خنده باشد دندان نما نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 508575