سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همت زگیر و دار جهان رم کمین خوش است

آرایش بلندی دامن به چین خوش است

در چه بلافتاده است ، خلق زکف چه داده است

هرکه لبی گشاده است آه من است و وای ما

شش جهت از دل دو نیم پر است

خاطرت خوش که گندم است انبار

ز دستگاه جنون راز همتم فاش است

که جوش آبله ام هر قدم گهر پاش است

خوش است ناز تجرد به دیده های نفروشی

خجالت است که عیسی نظر به سوزنش افتد

شیوه تغافل خوش است ورنه به این برق حسز

تا تو نظرکرده ای آینه خاکستر است

بیدل از خوبان همین آیین استغنا خوش است

بر حیا ظلم است اگر با کس تلطف کرده اند

تا فلک درگردش است آفت به هرسوهاله است

در مزاج آسیا چندین شرر جواله است

وحشت آن است که ناآمده از خود برونم

ورنه تا عزم شتاب است درنگ است اینجا

نیک و بدم از بخت بدانجام سفید است

چندان که سیاه است نگین نام سفید است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165