سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طاقتی کو تاکسی سر منزلی آرد به دست

هرکجا رفتیم سعی نارسا زنجیرپاست

از نزاکت سخنم نیست بلند

از صدا ساغرگل را عار است

چشمی نشد آیینهٔ کیفیت رنگم

شخص سخنم، صورت بنیاد من این است

مکن تهیهٔ آرایش دگر بیدل

چراغ محفل تسلیم چشم قربانیست

به غرور آنقدر بلند متاز

لغزش پا دمید چون سرگشت

ز فقر تا به شهادت شد آشنا انگشت

بلند کرد نیستان بوریا انگشت

بیدل مباش منفعل جهد نارسا

این یک نفس عنان ز ره اختیار پیچ

وجود از عدم آنقدر دور نیست

نگاه اندکی نارسا می دمد

جز گرد احتیاج که ننگ تنزّه است

موجی نیافتیم درآب بقا بلند

دل نیز نشد دلیل تحقیق

آیینه به عکس آشنا بود

 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی بی نشان در سعدی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی مدهوش در سعدی
 • جستجوی ضمیرم در سعدی
 • جستجوی که نه خستش پا، نه فشردش دست در همه ی آثار
 • جستجوی گر خفاشی راز خورشیدی خوریست در مولوی
 • جستجوی مراقبت در همه ی آثار
 • جستجوی رحمت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505920