سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فریاد که سعی بسمل ما

چون کوشش موج نارسا بود

زکارگاه تجدد عیان نشد بیدل

جز ایبقدرکه کس اینجا به انتها نرسید

به آسمان مژهٔ من فرو نمی آید

بلند ساختهٔ حیرتی ست دیوارش

کثرت نشد محو از ساز وحدت

همچون خیالات از شخص تنها

نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر دارد

کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا

حضورکبریا تا نقش بستم عجزپیش آمد

برون احتیاج آثار استغنا نشد پیدا

مقصد عشق بلند است زافلاک مپرس

نشئه مشکل که شود از خط ساغر پیدا

ندرد انجمن یأس ما شراب دگر

هم از شکست مگرپرکنیم مینا را

به عالم دگر افتادگرد وحشت بیدل

نساخت مشرب مجنون ما زننگ به صحرا

محوشد هستی وتشویش من وماکم نشد

شبهه بسیار است مضمون ز خاطرجسته را

 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی ستاره در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی مست در همه ی آثار
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی فارسی نادمت اهل الحمی یوما در هاتف اصفهانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504947