سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل نیز نشد دلیل تحقیق

آیینه به عکس آشنا بود

فریاد که سعی بسمل ما

چون کوشش موج نارسا بود

زکارگاه تجدد عیان نشد بیدل

جز ایبقدرکه کس اینجا به انتها نرسید

به آسمان مژهٔ من فرو نمی آید

بلند ساختهٔ حیرتی ست دیوارش

فکر انجام دگر داریم ما

دیده باشی صورت آغاز شمع

کثرت نشد محو از ساز وحدت

همچون خیالات از شخص تنها

نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر دارد

کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا

حضورکبریا تا نقش بستم عجزپیش آمد

برون احتیاج آثار استغنا نشد پیدا

مقصد عشق بلند است زافلاک مپرس

نشئه مشکل که شود از خط ساغر پیدا

ندرد انجمن یأس ما شراب دگر

هم از شکست مگرپرکنیم مینا را

تعداد ابیات منتشر شده : 509595