سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کثرت نشد محو از ساز وحدت

همچون خیالات از شخص تنها

نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر دارد

کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا

حضورکبریا تا نقش بستم عجزپیش آمد

برون احتیاج آثار استغنا نشد پیدا

مقصد عشق بلند است زافلاک مپرس

نشئه مشکل که شود از خط ساغر پیدا

ندرد انجمن یأس ما شراب دگر

هم از شکست مگرپرکنیم مینا را

به عالم دگر افتادگرد وحشت بیدل

نساخت مشرب مجنون ما زننگ به صحرا

محوشد هستی وتشویش من وماکم نشد

شبهه بسیار است مضمون ز خاطرجسته را

دردسر زبان مده از حرف نارسا

از خم برون میار می نارسیده را

چون شمع حضوری نشد آیینهٔ هوشت

ناپخته عبث سوختی ای خام تماشا

هرچند نوبهاریم یا جوش لاله زاریم

باغ دگر نداریم غیر ازکنار عنقا

تعداد ابیات منتشر شده : 478391