سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دردسر زبان مده از حرف نارسا

از خم برون میار می نارسیده را

چون شمع حضوری نشد آیینهٔ هوشت

ناپخته عبث سوختی ای خام تماشا

هرچند نوبهاریم یا جوش لاله زاریم

باغ دگر نداریم غیر ازکنار عنقا

خاک پست و دامن گردون بلند

عذر دست کوته آوردیم ما

درتجلی سوختیم وچشم بینش وا نشد

سخت پابرخاست جهل مامگرطوریم ما

نیست به باغ خشک وترمغزتأملی دگر

سر به هوا چو موی سر ریشه زد ازکدوی ما

گداز درد نومیدی تماشای دگر دارد

به رنگ اشک ناسورم نظرباز چکیدنها

وصل مشتاقان زاسباب دگر مستغنی است

احتیاج این است کای سامان استغنا بیا

چو چشمه زندگی ما به اشک موقوف است

دگر زگریهٔ ما بیخودان مپرس سبب

از شبیخون خط یار نگردی غافل

هرکجا شوخی گردی ست سپاهی دریاب

تعداد ابیات منتشر شده : 505770