سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گم شدی بر دلشان حرص و طمع

پرده دیدن اسرار ورع

به امداد استاد و همکار نیز

بدانست اسرار بسیار چیز

حق تعالی حقایق اسرار

چون کند بهر قایلان اظهار

نه به جانش طوالع انوار

تافته از مطالع اسرار

جزو جزوش حقایق اسرار

هر یکی را دقایق بسیار

کیست دلدار آن که دلها دار اوست

جمله جانها مخزن اسرار اوست

زانکه به آن منهی غیب از درون

می دهد اسرار نهانی برون

کاشف اسرار و معانی همه

عرضه ده گنج نهانی همه

ساخت دلش مخزن اسرار خویش

کرد رخش مطلع انوار خویش

صبح طرب مطلع انوار اوست

جیب ادب مخزن اسرار اوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510120