سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر مفصل بایدت فکری بکن

تا به تفصیل آید اسرار کهن

مظهر اسرار دل آمد نه دل

مطرح انوار دل آمد نه دل

بلبل نالنده به دیدار گل

پرده گشا گشت ز اسرار گل

خطبه ملت و دین از سر گیر

کشف اسرار یقین از سر گیر

پیر روزی دم عرفان می زد

گوی اسرار به چوگان می زد

نقش این لوح بخوان حرف به حرف

بشنو از هر یکی اسرار شگرف

هر چه آن قوم بیان می کردند

با هم اسرار عیان می کردند

چو دانا دختر این اسرار بشنید

بساط عشق یوسف درنوردید

بدیشان هر چه گفت از راه دین گفت

پی نفی شک اسرار یقین گفت

که ای دانا به اسرار نهانی

تو را باشد مسلم راز دانیتعداد ابیات منتشر شده : 414990