سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز اسرار حکمت سخن راندن

به از قصه های کهن خواندن

وز آن پس به هر زیرک تیزهوش

شد از گنج اسرار گوهرفروش

گنج اسرار را شوی گنجور

دست احرار را شوی دستور

دل احرار گنج اسرار است

راه آن گنج چیست گفتار است

تخت شاهی جلوه گاه شاه باد

خاطرش ز اسرار دین آگاه باد

شد خلیفه زان سخن خندان و گفت

ای ز تو پوشیده اسرار نهفت

داشت شاه آیینه گیتی نمای

پرده ز اسرار همه گیتی گشای

گر مفصل بایدت فکری بکن

تا به تفصیل آید اسرار کهن

مظهر اسرار دل آمد نه دل

مطرح انوار دل آمد نه دل

بلبل نالنده به دیدار گل

پرده گشا گشت ز اسرار گل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165