سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من که اسرار عشق می گویم

راه ارباب فکر چون پویم

با تو گفتم مجمل این اسرار را

مختصر آوردم این گفتار را

شاهد اسرار وی از صوت و حرف

کرده لباسی به بر خود شگرف

نقد ما کان نه به مقدار وی است

بهر آن نکته ز اسرار وی است

به شعر فکرت این اسرار می بیخت

سرشک از چشم گوهربار می ریخت

لیلی ز مژه سرشک خون ریخت

و اسرار نهان ز دل برون ریخت

تعداد ابیات منتشر شده : 508620