سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بت خود را بشکن خوار و ذلیل

ناور شو به فتوت چو خلیل

خاطر از وایه خود خالی کن

زین هنر پایه خود عالی کن

تا به محرومی خود پردازد

به نصیحتگری خود سازد

کسی آزار جان خود نخواهد

به هیچ آفت روان خود نکاهد

زین پس پی کار خود نشیند

بر خاک دیار خود نشیند

صبح و شامش روی در خود داشتی

یکدمش غافل ز خود نگذاشتی

کرد از معبد خود عزم رحیل

میهمان شد به سر خوان خلیل

بر وی افشان ز ره خود گردی

بر دلش نه ز غم خود دردی

بیخودی کرد و دل از خود پرداخت

بار خود در خطر موج انداخت

نخست از دیدن او بی خود افتاد

ز ذوق بی خودی گشت از خود آزادتعداد ابیات منتشر شده : 414990