سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بت خود را بشکن خوار و ذلیل

ناور شو به فتوت چو خلیل

خاطر از وایه خود خالی کن

زین هنر پایه خود عالی کن

خود ز خود خویش را به خود خواند

خود کند هر چه خواهد و داند

تا به محرومی خود پردازد

به نصیحتگری خود سازد

خود به خود در خود آن همه گوهر

دیدمی بی توسط مظهر

کسی آزار جان خود نخواهد

به هیچ آفت روان خود نکاهد

زین پس پی کار خود نشیند

بر خاک دیار خود نشیند

بهر جانان فنا کند خود را

پیش رویش فدا کند خود را

صبح و شامش روی در خود داشتی

یکدمش غافل ز خود نگذاشتی

کرد از معبد خود عزم رحیل

میهمان شد به سر خوان خلیل

تعداد ابیات منتشر شده : 504917